Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc lật đất, làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruông
Ngày 17/12/2021

Tin tức khác